ÇİLEHANE(Delikli Taş)
Çilehane, giriş ve çıkışı bulunan küçük bir mağaradır. İlçe merkezinin 3 km. doğusunda meyilli bir tepededir. Mağara girişi, bir insanın yürüyerek rahatça girebileceği genişliktedir. Mağara içerisinde yüksekçe bir yerde ve bir insanın zorlukla geçebileceği, dışarı açılan bir delik vardır. Hacı Bektaş Veli'nin bu mağarada zaman zaman halvete kaldığı söylenmektedir. Delikli Taş olarakta bilinen Çilehane, Hacıbektaş'ta en çok ziyaret edilen yerlerdendir. Yaygın bir inanışa göre, günahı olan insan, zayıf dahi olsa bu delikten geçemezmiş. Delik onu sıkarmış; bir adak adayınca serbest bırakırmış. Günahı olmayanlar, delikten rahatça geçermiş.Çilehane'nin bulunduğu tepenin batısında kesme taştan yapılmış, kemerli bir çeşme vardır. Suyun aktığı geniş oluğun üzerindeki 967 (M.1559) tarihli yazıtta şunlar yazılıdır: "Âb-ı Zemzem didi Bektâş-ı velî ma'lûm-u nâs - Sâhib-ül-hayrât Mîr Mahmûd Muammer Ayâs - Târîhi Dokuz yüz altmış yedi’de oldu temâm - An Abdâl-i Bektâşî Hüseyn an der Aras." Çeşmedeki 1326 (M.1908) tarihli yazıtta ise şunlar yazılıdır: "Çakıran karyesinden bir mîr-i âtıfet hû - İsmi ânın Kahraman, hayrâtı idüb arzû - Bir bağçe kıldı inşâ bir çeşme itti icrâ - Hizmette kasdı hâlâ Derâh-ı Pîr'e yâhû - Baba efendi elhakk sa'y eylemekte ancak - Namında Feyzî mutlak fikreylesen ayân bû - Bir çıktı cevher âsâ târihi söyle Baba - Bu bağçe pek dilâra oldu bu çeşme dilcû - Sene 1326." Bu ikinci yazıttan, Fevzi Baba zamanında Çakıranlı Kahraman tarafından, çeşmede ve çevresinde düzenlemeler yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Suyunun şifalı olduğuna inanılan bu çeşme, Zemzem Çeşmesi olarakta bilinmektedir.
Çilehane'nin bulunduğu tepede Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Aşık Veysel heykelleri, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Otelinin yakılmasında hayatlarını kaybedenler anısına dikilmiş "Ozanlar Anıtı" ve Anfi Tiyatro önünde ise Hacıbektaş Belediyesi'nin yaptırdığı "İnsanlık Anıtı" yer almaktadır. Yine bu tepede, Radyo Barış tarafından yaptırılan ve dört kişinin semah dönüşünü tasvir eden heykeller; 17 Mayıs 2002 tarihinde kaybettiğimiz büyük ozan Aşık Mahzuni Şerif'in mezarı ve anıtı da bulunmaktadır.
(kaynak:www.hacibektas.com)
GeriGit<<<